Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Ajuts destinats a reduir el consum d'aigua mitjançant la reutilització i l'estalvi dels establiments d'allotjament turístic

13 de desembre de 2023

S'aproven les bases reguladores de la convocatòria d'ajuts per a projectes destinats a reduir el consum d'aigua mitjançant la reutilització i l'estalvi per part dels establiments que prestin serveis d'allotjament turístic a Catalunya.

Les activitats objecte d'aquestes subvencions es poden començar a fer després de presentar la sol·licitud, i el termini màxim per acabar les actuacions objecte de l'ajut és de dotze mesos a comptar de la data de notificació de la resolució de la concessió de l'ajut.

Poden ser persones beneficiàries de les subvencions les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada que siguin titulars o explotadores d'establiments d'allotjament turístics.

Si les dues categories de destinataris —titular i explotador— sol·liciten finançament per a un mateix projecte, les respectives sol·licituds han d'indicar el percentatge que cadascuna de les sol·licituds assumeix sobre la totalitat del projecte, sense que la suma d'ambdós percentatges pugui superar el 100% del projecte.

Aquesta línia d'ajut s'adreça exclusivament als allotjaments turístics de les tipologies següents:

  • Establiments hotelers: hotels, hotels apartament, hostals i pensions.
  • Càmpings.
  • Establiments de turisme rural: cases de pagès i allotjaments rurals en qualsevol de les seves modalitats de masia, masoveria, casa de poble compartida i casa de poble independent.
  • Apartaments turístics.
  • Els albergs de joventut de titularitat privada.

Aquesta línia d'ajuts no està destinada a actuacions en establiments de la tipologia corresponent a habitatges d'ús turístic, allotjaments singulars, la llar compartida i les àrees d'acollida d'autocaravanes.

El Departament d'Empresa i Treball pot subvencionar fins a un import màxim del 40% del cost elegible del projecte presentat. La resta del cost de l'acció subvencionada, corresponent a actuacions no elegibles, va a càrrec de la persona beneficiària, amb fons propis o amb càrrec a altres fons de finançament. L'import de la subvenció a atorgar no pot superar 1.000.000 euros per persona beneficiària o establiment.

Accés a les bases reguladores.